Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.manufaktura-sztuki.pl 1. Definicje

  Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

  2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

  4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.manufaktura-sztuki.pl;

  5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.manufaktura-sztuki.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

  6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

  7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Manufaktura Sztuki Ewa Majcher a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

  8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

  9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 2. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.manufaktura-sztuki.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  2. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.manufaktura-sztuki.pl, prowadzony jest przez Manufaktura sztuki Ewa Majcher ul. Poranna 13,   11-041 Olsztyn NIP 7392370591 REGON: 510829502  Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. 

  3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

   2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

   3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

   4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

   5. Szata graficzna Sklepu, logo „Manufaktura sztuki”, zdjęcia, treści bloga , opisy przedmiotów umieszczone na stronie internetowego sklepu są chronione prawem autorskim. Wykorzystanie jakichkolwiek elementów strony (np. reprodukcja lub rozpowszechnianie zdjęć wyrobów) bez uprzedniej zgody Sprzedawcy lub uprawnionego twórcy ludowego jest niedozwolona i stanowi naruszenie prawa.

  4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: 

   1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

  5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ewa Majcher prowadząca sklep "manufaktura-sztuki.pl" zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

  6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.manufaktura-sztuki.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

  1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

  2. Klient zobowiązany jest do:

   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

   2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

   3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

  1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.manufaktura-sztuki.pl, dokonać wyboru , podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

  3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

  4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk  "zamawiam i płacę"  – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

  5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w galerii. W przypadku niedostępności części towarów objętym zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

  6. Ręczne wytworzenie wyrobów powoduje, że żaden z nich nie jest identyczny nawet jeśli wykonywane są według tego samego wzorca. Stąd też wyrób nabyty w Sklepie może nieznacznie różnić się od wyrobu tego samego rodzaju prezentowanego w Sklepie.

  7. Klient przyjmuje do wiadomości, że wyroby oferowane w Sklepie internetowym wytwarzane są w przeważającej większości ręcznie przy użyciu tradycyjnych metod, co pociąga za sobą konsekwencje odnośnie jakości ich wykonania, takie jak np.: - naturalna trwałość i właściwości użytkowe wyrobu (bez specjalnej chemicznej czy maszynowej ingerencji mającej na celu „poprawienie” jakości wyrobu’ - naturalna kolorystyka używanych włókien i tkanin, - wynikająca ze stylu i umiejętności poszczególnych twórców niepowtarzalna specyfika wykonania poszczególnych wyrobów.

  8.    Kupujący akceptuje, że pewna część oferowanych produktów jest wykonywana ręcznie, co nie daje możliwości na pełną powtarzalność przedstawionej oferty. Różnice te mogą dotyczyć w niewielkim stopniu koloru, kształtu lub wzoru. Sklep Manufaktura sztuki dokłada starań, aby w ofercie prezentowanej na stronie Manufaktura-sztuki.pl  zdjęcia produktów były zgodne z rzeczywistością. Jednakże przedstawione produkty mogą się różnić z proporcjami i odcieniami kolorów w zależności od ustawień poszczególnych monitorów. Nie może to być podstawą reklamacji i zwrotu towaru zakupionego w sklepie internetowym www. Manufaktura-sztuki.pl

  9. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

   1. przedmiotu zamówienia,

   2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

   3. wybranej metody płatności,

   4. wybranego sposobu dostawy,

   5. czasu dostawy,

  10. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "zamawiam i płacę"  

  11. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Manufaktura sztuki Ewa Majcher Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

  12. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

  13. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

  14. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 5. Dostawa

  1. Dostawa Towarów  odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

  2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. 

  3. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

  4. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

  5. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

  6. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Galerii Manufaktura sztuki  ul. Staromiejska 1.  10-017 Olsztyn.  W dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

  7. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

  8. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy

  9. W okresach wakacyjnych, świątecznych mogą się zdarzyć dłuższe terminy oczekiwania. Prosimy uwzględniać to przy składaniu zamówienia.

  10. Wszelkiego rodzaju opłaty celne związane z przesyłką paczki zamówionej w naszym sklepie za granicę, ponosi kupujący. Dotyczy to również zwrotów i reklamacji.

 6. Ceny i metody płatności

  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

  2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:

   1. przelewem na numer konta bankowego 87124055981111001103260018  

   2. płatnością za pośrednictwem PayPal

   3. płatnością za pobraniem   

   4. gotówką w przypadku wcześniej uzgodnionego odbioru osobistego w galerii Manufaktura sztuki 10-017 Olsztyn ul. Staromiejska 1

Uwaga: Pola z liczbami na czarnym tle znajdujące się poniżej należy uzupełnić zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi na dole strony.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Manufaktura sztuki Ewa Majcher ul. Poranna 13,  11-041 Olsztyn  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

  3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 2. Skutki odstąpienia od umowy

 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 4. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 5. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu

 6. Reklamacje dotyczące Towarów

  1. manufaktura-sztuki.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres kontakt@manufaktura-sztuki.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

  3. [Sprzedawca jest producentem nie wszystkich towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej]. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 7. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.

  2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Manufaktura sztuki Ewa Majcher ul. Poranna 13,  11-041 Olsztyn, mailowo pod adres:  kontakt@manufaktura-sztuki.pl   

  3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 8. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

  1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel